Bu haber 3418 kez okundu.

Gaziantep'te toplu taşımalarda HES kodu dönemi başlıyor!...

 

 

Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol ile toplu ulaşım araçlarında HES kodu kullanılacak ve karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlar tespit edilerek ulaşım araçlarına alınmayacak.

 

Prokotolde şu ifadelere ''
 

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA

SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA VERİLERİN AKTARIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

 

 

Taraflar

MADDE 1 – (1) Bu Protokol, Sağlık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ olarak anılacaktır) arasında, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Protokolün amacı; kamu sağlığının korunması için yeni koronavirüs (“COVID-19”) salgını ile mücadele kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Pandemi süresi ile sınırlı olmak üzere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulanarak kişilerin yeni koronavirüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılmasına ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Protokol; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu’nun 64 üncü maddesine, 72 nci maddesinin (5) numaralı bendine, 146 ncı maddesine, 147 inci maddesine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 352 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) fıkralarına, 355, 356, 357 ve 361 inci maddesinin ilgili fıkralarına, 358 inci maddesinin (b) bendine, 378 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Genel hükümler

MADDE 4 – (1) Verilerin aktarımı, işlenmesi ve doğrulanmasına ilişkin teknik konular, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile arasında yapılacak resmi yazışma ile belirlenir.

 

(2) Sağlık Bakanlığı, sunduğu verilerin işlenmesinde ilgili mevzuat ve Protokol hükümlerine uyumu denetler.

 

(3) Taraflar elde ettikleri verileri, tabi oldukları mevzuat hükümleri veya bağlı oldukları ve yazılı olarak belirlenen hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı dışında kullanamazlar.

 

(4) Bu Protokolün uygulanmasında, Anayasa’nın 20 nci maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler öncelikle göz önünde bulundurulur.

 

(5) Bu Protokol kapsamında erişime sunulan verilere erişen herkes sır saklama yükümlülüğü altındadır. Verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz üçüncü kişiler tarafından işlenmesinde hatası, kusuru veya ihmâli olanlar hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

(6) Bu Protokol kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

 

“Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

 Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”

 

Özel hükümler

MADDE 5 – (1) Taraflar; verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 

(2) Sisteme erişim için tanımlanan kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliği ile gizliliğinden, bunların tanımlandığı taraf sorumludur.

 

(3) TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ sisteme erişmesi gereken kişileri belirler. Bu kişilerin yaptıkları işlemlerin detaylarını içeren iz kayıtları, TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ tarafından kayıt altına alınır.

 

(4) Sağlık Bakanlığı, alt yapısı gereği IP kısıtlamasına gidebilir.

 

(5) Taraflar, Protokol kapsamında yürütülecek iş için gerekli olan uygulama yazılımlarını, web servislerini ve diğer hizmetleri sağlamakla, ihtiyaç halinde bunları güncellemekle yükümlüdür.

 

(6) Protokol kapsamında yürütülen hizmetler için herhangi bir bedel talep edilemez.

 

Erişime sunulacak veriler

MADDE 6 – (1) HES Kodu ile sorgulama yapıldığında ilgili kişiye ilişkin “riskli/risksiz” bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ’a iletilir.

 

(2) TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ, eriştiği verileri kendi veri tabanını oluşturacak şekilde kayıt etmez; Sağlık Bakanlığının sistemleri üzerinden anlık sorgulama yapar. 

 

(3) TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ HES Kodu sorgusunu sadece ilgili kişi hizmet aldığı esnada yapar. Hizmet öncesinde, sonrasında veya toplu olarak sorgulamalar yapılamaz TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ tarafından herhangi bir istatistik verisi elde etmek için hizmet öncesinde, sonrasında veya toplu olarak sorgulamalar yapılamaz.

 

(4) TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ, kişilerin kamu sağlığını tehdit etmeksizin toplu ulaşım araçlarını kullanabilmek amacıyla paylaştıkları HES kodlarına ilişkin "riskli/risksiz" sonuçlarını, sadece toplu ulaşım hizmetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacı kapsamında kullanacağını taahhüt eder.

 

 (5) TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ Yapılan HES kodu sorgulamalarında sonucu "riskli" olarak dönen kayıtlar için TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ tarafından ilgili kişilerin seyahat kartını kullandıkları konum ve zaman bilgileri Sağlık Bakanlığına iletilir. Bu bilgiler, toplum sağlığının korunması amacıyla ve salgınla mücadele kapsamında Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Bu bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından yalnızca izolasyon ihlallerinin denetlenmesi amacıyla kullanılır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda ortaya çıkan ihlaller için vatandaşa uygulanan yaptırımların hukuki dayanağına (kişinin pozitif olmasına rağmen toplu ulaşım araçlarını kullanma girişiminde bulunması durumunda olduğu gibi) ilişkin ispat yükümlülüğü TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ sorumludur.

 

(6) Yapılacak teknik entegrasyonda kullanılacak HES kodu ile bilgisi sorgulanacak vatandaşa ait T.C. Kimlik Numarasının son 3 hanesinin doğrulanmasından ve yanlış kişilere yapılacak işlemlerin önlenmesinden TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ sorumludur. 

 

Protokolde değişiklik

MADDE 7 – (1) Bu Protokol hükümleri üzerinde tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları halinde değişiklik yapılabilir veya bu Protokole ek yeni bir Protokol düzenlenebilir.

 

(2) Bu Protokol’de yapılacak olan değişiklikler, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ ek Protokol’ün imza altına alınması ile yürürlüğe girer.

 

Protokolün süresi ve feshi

MADDE 8 – (1) Bu Protokol’ün uygulaması yeni koronavirüs (“COVID-19”) salgını ile mücadele kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Pandemi süresi ile sınırlıdır.

 

(2) Veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin Protokol hükümlerine aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde taraflar, aykırılığın giderildiği bildirimi yapılana kadar süreci askıya alır.

 

(3) Taraflardan birinin bu Protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği hususu karşı tarafa yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin sonunda bu yükümlülüğün hâlâ yerine getirilmemiş olması hâlinde ilgili taraf, Protokolü tek taraflı feshedebilir.

 

(4) Bu Protokol, ilgili mevzuat değişiklikleri nedeniyle, hukuki veya idari ya da diğer sebeplerle uygulanamayacak olursa kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Böyle bir durumu tespit eden veya öne süren taraf, karşı tarafa yazılı olarak bildirim yapar ve bildirimin tebliğ tarihinden itibaren her türlü veri paylaşımı sona erer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Protokolü, Sağlık Bakanlığı ve TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ yürütür.

 

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Protokol, 24 / 09 / 2020 tarihinde imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.

 

(2) Bu Protokol, iki (2) nüsha olarak imzalanmıştır. Bir nüshası Sağlık Bakanlığında, diğer nüshası ise TALEP EDEN KURUM/KURULUŞ’ta muhafaza edilir.

 

(3) Bu Protokolün uygulanmasında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlığın iyi niyet çerçevesinde giderilmesine gayret edilir.

 

(4) Bu Protokolün uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların karşılıklı olarak giderilemediği durumlarda, uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. '' yer verildi.


Gaziantep Mega Haber


Anahtar Kelimeler
gaziantep Büyükşehir vali davut gül


İsim
E-Posta
Yorum Başlığı
Güvenlik Kodu
Yorum yazmak için üstteki alanı kullanabilirsiniz.